GEDRAGSCODE CAMPUS NEDERLAND

Alle betrokkenen bij een Campus Nederland programma het recht hebben op respectvolle omgang met elkaar. Dat betekent dat geen enkele vorm van respectloze bejegening, verbaal of lichamelijk geweld en/of seksuele intimidatie getolereerd wordt.

Wij realiseren ons dat een veilig en stimulerend programma niet vanzelfsprekend is. Voor deelnemers en Partners is het daarom noodzakelijk dat afspraken gemaakt worden waarmee wij een veilige en stimulerende sfeer kunnen creëren.

Deze Gedragscode legt onze visie- en beleidsuitgangspunten vast en bevat de gedragsregels die partners, tutoren en aanbieders, in deze Gedragscode gezamenlijk genoemd ‘Partners’, in acht moeten nemen bij een Campus Nederland programma. Waar wij spreken van “wij” of “ons” bedoelen wij Campus Nederland, waar wij spreken van “jij” bedoelen wij de Partners en waar wij spreken van “deelnemers” bedoelen wij de kinderen en jongeren die deelnemen aan een Campus Nederland programma.

1. VISIE

1.1 Gelijkheid
Elk kind verdient dezelfde kansen om zijn of haar talenten te ontwikkelen.

1.2 Stimuleren
Zorgen dat kinderen gestimuleerd worden om te ontdekken.

1.3 Verantwoordelijkheid
Kinderen de ruimte geven om verantwoordelijkheid en zelfstandigheid uit te oefenen in concrete situaties.

2. GEDRAGSREGELS

2. 1 Voorbeeldfunctie

Wij verwachten van jou dat je een voorbeeldfunctie vervult in het uitdragen van de Gedragscode. Alleen op die manier kan een veilig klimaat worden gecreëerd. Dat betekent onder meer dat jij bereidt moet zijn om je gedrag aan te passen als anderen dat gedrag storend of intimiderend vinden.

Dit betekent dat:

Ga redelijk om met de deelnemers en de andere Partners om. Wie kinderen in redelijkheid benadert, geeft duidelijk uitleg over zijn eigen motieven en plannen, geeft kinderen de ruimte om zelf ontdekken en ontwikkelen, vertrouwt erop dat kinderen zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen, en respecteert de kinderen en hun mening, ook als die anders is.

Dit betekent dat:

Een van de belangrijkste taken van een Campus Nederland Partner is deelnemers stimuleren tot verdere ontplooiing. Het geven van zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid, uiteraard aangepast aan leeftijd en (verworven) vaardigheden, is een belangrijk facet van stimuleren. Op die manier laat je een deelnemer zien dat je vertrouwen in hem of haar hebt. Dit geldt trouwens niet alleen voor de deelnemers, ook de andere Partners worden op deze manier benaderd. Verantwoordelijkheid geven en vertrouwen hebben, vereisen wel dat er ruimte is voor fouten. Mensen moeten leren en daarvoor moeten zij ook fouten kunnen maken.

Dit betekent dat:

Van Partners en deelnemers verwachten wij dat zij respectvol omgaan met zowel anderen als eigendommen, materialen en hun omgeving. Geen enkele vorm van respectloze communicatie of omgang wordt getolereerd. Daarbij gaat het niet alleen om extremen, zoals lichamelijk geweld of seksuele intimidatie, maar ook om pesten, buitensluiten en discrimineren. Het gaat om alle omgangsvormen waarin sprake is van een gebrek aan respect voor de eigenheid van een deelnemer, Partner of bestuurder.

Dit betekent dat:

Onder seksuele intimidatie verstaan wij seksueel gerichte aandacht die door de ontvanger (eventueel pas later) als ongewenst wordt ervaren. Deze aandacht kan verbaal, non-verbaal of fysiek zijn en kan opzettelijk en onopzettelijk worden gegeven. Seksueel getinte opmerkingen, grapjes of het stellen van intieme vragen vallen onder verbaal intimiderend gedrag. Bij non-verbaal intimiderend gedrag kun je bijvoorbeeld denken aan het gluren in kleding of het laten zien van pornografisch materiaal. Fysiek intimiderend gedrag is bijvoorbeeld het op een als vervelend ervaren manier over iemand heen hangen of iemand aanraken op ongewenste plaatsen.

Bij seksuele intimidatie spelen vaak machtsverhoudingen tussen mannen/jongens en vrouwen/meisjes of tussen volwassenen en kinderen een rol. Deze vaak onzichtbare machtsrelaties maken het uitoefenen van kritiek op degenen die zich schuldig maken aan intimidatie moeilijk. Wij verwachten dat jij je hiervan bewust bent.

Dit betekent dat:

Campus Nederland streeft naar een open en veilige sfeer. Dit betekent dat vertrouwelijke informatie, foto’s en andere privacygevoelige gegevens vertrouwelijk moeten blijven. Op het gebied van social media moeten partners zich terughoudend gedragen en met respect voor privacy.

Dit betekent dat: